امسال تمامی دوستان رفتن راهیان نور و یا خادم الشهدایی ، همشون رفتن و من به خاطر بابام نتونستم برم. آخه منم میخوام برم. میخوام برم خادم الشهدایی ، آخه خدا هم برای ما پارتی بازی نکرد.