وای خدایا اینقدر سرم درد میکنه و نمیتونم بخوابم.

گوش سمت چپمم درد میکنه

کمرم توی خونه تکونی زخم شده. نمیتونم بخوابم.

کمممممممک

تصاویر متحرک و خنده دار و جالب .!