پسرا جواب بدن

دوس دارین خانواده همسرتون پولدار باشه و یا وضع مالیشون هم سطح خودتون باشه؟