واقعا اینکه آدم به گذشته نگاه کنه و چیزایی رو ببینه که امروز آرزوشه واقعا دردناکه.

ای کاش چنین خاطراتی وجود نداشت و تجربه نمیشد.